Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

BADALONA COMUNICACIÓ, S.A., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

BADALONA COMUNICACIÓ, S.A. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de BADALONA COMUNICACIÓ, S.A..

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.bdncom.cat
Denominació social: BADALONA COMUNICACIÓ, S.A.
NIF: A08808461
Domicili social: Sant Agustí, 11 8915 BADALONA
Telèfon: 934974000
correu electrònic: serveisgenerals@bdncom.cat
Delegat de protecció de dades: dpo@bdncom.cat
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Barcelona, en el Tom 5798, Llibre 5095, Secció 2a, Full Nº 67875

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.bdncom.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic serveisgenerals@bdncom.cat.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Última actualització: 03/01/2023WEB: Aviso legal


LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

BADALONA COMUNICACIÓ, S.A., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

BADALONA COMUNICACIÓ, S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de BADALONA COMUNICACIÓ, S.A..

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre de dominio: www.bdncom.cat
Denominación social: BADALONA COMUNICACIÓ, S.A.
NIF: A08808461
Domicilio social: Sant Agustí, 11 8915 BADALONA
Teléfono: 934974000
e-mail: serveisgenerals@bdncom.cat
Delegado de protección de datos: dpo@bdncom.cat
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público): Barcelona, en el Tomo 5798, Libro 5095, Sección 2ª, Hoja Nº 67875

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de www.bdncom.cat.

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico serveisgenerals@bdncom.cat.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Uso de Cookies

Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos.

Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc, siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente, pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

Direcciones IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman los textos legales, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la ley española.

Última actualización: 03/01/2023Web: Legal Notice


SPANISH LAW ON INFORMATION SOCIETY SERVICES (LSSI)

BADALONA COMUNICACIÓ, S.A., as the party responsible for the website, hereinafter the website MANAGER, makes this document available to its users, for the purpose of complying with the obligations set out in Law 34/2002, of 11 July, on Information Society and Electronic Commerce Services (LSSICE), BOE No. 166, and also to inform all users of the website of its conditions of use.

Any person accessing this website assumes the role of user, and undertakes to observe and comply strictly with the provisions herein, and with any other legal provision that might apply.

BADALONA COMUNICACIÓ, S.A. reserves the right to modify any type of information that might appear on the website, with no obligation to provide advance notice or make users aware of said obligations; it shall be understood that the mere fact that it is published on the BADALONA COMUNICACIÓ, S.A., website is sufficient.

1. IDENTIFICATION DETAILS

Domain name: www.bdncom.cat
Company name: BADALONA COMUNICACIÓ, S.A..
NIF: A08808461
Registered office: Sant Agustí, 11 8915 BADALONA
Telephone no.: 934974000
E-mail: serveisgenerals@bdncom.cat
Data Protection Officer: dpo@bdncom.cat
Registered in the (Commercial / Public) Register: Barcelona, in Volume 5798, Book 5095, Section 2, Sheet No. 67875

2. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

The website, including as examples, though not limited to these, its programming, edition, compilation and other elements necessary for it to function, the designs, logos, text and/or graphics, are the property of the MANAGER or, where relevant, it has a licence or explicit authorisation from the authors. All the website content is duly protected by intellectual and industrial property legislation, and is registered in the corresponding public registers.

Irrespective of the purpose for which said content was intended, the total or partial reproduction, use, operation, distribution and commercialisation requires, under all circumstances, the prior written authorisation of the MANAGER. Any use that is not authorised in advance is considered a serious breach of the author’s intellectual or industrial property rights

Any designs, logos, text and/or graphics which do not belong to the MANAGER, and which might appear on the website, belong to their respective owners, and they themselves are liable for any dispute that might arise with regard to them. The MANAGER explicitly authorises third parties to re-direct directly to the specific content on the website and, in any event, re-direct to the main www.bdncom.cat.

The MANAGER recognises the corresponding intellectual and industrial property rights of their holders, and the fact that they are referred to or appear on the website does not mean that it has any rights or responsibility over said rights. Neither does it provide any guarantee, sponsorship or recommendation for such.

If you wish to make any comments on possible infringements of the intellectual or industrial property rights, or regarding any of the website content, you may do so by sending an e-mail to: serveisgenerals@bdncom.cat

3. EXEMPTION FROM LIABILITY

The MANAGER is exempt from any type of liability deriving from the information published on its website, provided this information has been handled or entered by a third party beyond its control.

Use of Cookies

This website may use technical cookies (small information files that the server sends to the computer of the person accessing the page) to carry out certain functions considered essential for the correct functioning and viewing of the website. The cookies used are, any event, temporary in nature; their sole purpose is to make browsing more efficient, and they disappear when the user ends his/her session. Under no circumstances do these cookies provide personal data by themselves, and neither are they used to collect such data.

Cookies may also be used to ensure that the website server recognises the browser used by the user, to make browsing simpler; it allows, for example, access for users who have registered previously for the areas, services, promotions or competitions reserved exclusively for them without having to register on every visit. They may also be used to measure audience, traffic parameters, monitor the progress and number of entries, etc. In these cases, they are cookies that are technically dispensable but beneficial for the user. This website will not install dispensable cookies without the user’s prior consent.

It is possible for the user to configure his/her browser to receive alerts when cookies are received, and to prevent them being installed on his/her computer. Please consult your browser’s instructions for more detailed information on this.

Links policy

The MANAGER cannot be held liable for the information and content stored in the following, which are examples, and not an exhaustive list: forums, chats, blog generators, comments, social networks or any other medium which allows third parties to publish content independently on the MANAGER’s website. However, in compliance with articles 11 and 16 of the LSSICE, it makes itself available to all users, authorities and security forces, and cooperates actively in the withdrawal or, where relevant, blocking of all content that might affect or contravene domestic or international laws, the rights of third parties or morals and public order. If you as a user consider that the website features any content which might fall under this heading, we request that you inform the website administrator immediately.

This website has been checked and tested to ensure that it works correctly. In principle, correct functioning can be guaranteed 365 days a year, 24 hours a day. However, the MANAGER does not rule out the possibility that there might be certain programming errors, or that there might be causes of force majeure, natural catastrophes, strikes or similar circumstances that make access to the website impossible.

IP Addresses

The website servers may detect automatically the IP address and the domain name used by the user. An IP address is a number assigned automatically to a computer when it connects to the Internet. All this information is recorded in a duly registered server activity file which allows subsequent processing of the data in order to obtain solely statistical measurements that reveal the number of pages printed, the number of visits made to the web servers, the order of visits, the point of access, etc.

4. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

For the resolution of any disputes or similar matters related to this website or the activities carried out on it, Spanish law shall apply. The parties submit themselves explicitly to Spanish law, and the resolution of any conflicts deriving from or related to the use of the website shall be the competence of the Courts and Tribunals closest to BADALONA.