A FONS | Què diu el conveni de la Plaça del Gas?

A FONS | Què diu el conveni de la Plaça del Gas?
David González
07/03/2023 - 17:15

Badalona - La polèmica sobre la gestió de la pista esportiva de la Plaça del Gas pivota sobre un conveni de l'any 1996 que cedeix la seva gestió a l'Associació Esportiva Badalonès. Se n'ha parlat molt d'aquest document, fins i tot de la seva legalitat. Però, què diu el conveni exactament?

Pista Pl Gas Badalones 01

Es tracta d'un text signat el 3 de juliol de 1996, entre el regidor d'Esports de l'època, Josep Lluís Cortés, i Manel Dunjó, llavors president de l'Associació Esportiva Badalonès. En l'acord, es reconeix la titularitat municipal de les instal·lacions esportives ubicades entre el carrer del Progrés i el carrer Sagunt, i que consten d'una pista poliesportiva i un edifici annex de dues plantes, destinades llavors a vestidors i hotel d'entitats.

L'Ajuntament manifesta el seu interès en 'aconseguir la màxima participació ciutadana en l'esfera de les activitats esportives col·laborant amb les associacions, clubs, escoles, federacions, associacions de veïns i altres entitats públiques o privades presents en el món de l'esport'. Per la seva part, l'associació expressa el seu interès a 'col·laborar fomentant i coordinant l'activitat esportiva mitjançant la gestió de la instal·lació'.

01

02


En aquest conveni, formulat com un 'negoci jurídic de contractació de la gestió de les instal·lacions', destaquen les següents clàusules:

Primera. El Servei Municipal d'Esports 'adjudica la gestió de les instal·lacions (...) a l'AE Badalonès, reservant-se com a titular el superior control i direcció de la gestió, així com l'ús directe i/o a favor de tercers quan circumstàncies d'interès públic ho justifiquin'.

Segona. L'associació esportiva s'obliga a dur a terme unes obres d'adequació de la pista valorades llavors en 1,8 milions de pessetes. També, a assumir les despeses del manteniment bàsic i a portar una comptabilitat de la gestió econòmica de la pista, 'independent de la de la mateixa entitat'. Queden en mans de l'òrgan municipal, però, les despeses corrents i les grans reparacions.

En aquesta segona clàusula, s'inclouen els punts referents a la cessió de la pista, una de les qüestions que més controvèrsia han generat. En concret, assenyala que es dona preferència per cedir de manera gratuïta i per a l'ús esportiu la instal·lació a l'Institut La Llauna i el col·legi Ventós Mir, en horari lectiu.

03

Per a la resta de tercers, el document estableix unes tarifes marcades pel Servei Municipal d'Esports i s'obliga a revertir els beneficis en la millora de la instal·lació. El conveni implica la creació d'una escola de bàsquet i una de futbol per part de l'entitat, a qui fa responsable de dissenyar la programació de les activitats conjuntament amb el servei municipal . Se li prohibeix a l'entitat realitzar actes no esportius sense autorització, i tota la publicitat que exploti l'espai haurà de ser autoritzada per l'òrgan municipal.

Tercera. El Servei Municipal d'Esports garantirà l'accés i la utilització de les instal·lacions 'a les entitats esportives, associacions i escoles de la ciutat, donant preferència a les del districte'. També a actuar com a mitjancer per tal 'd'aconseguir els objectius previstos en els presents acords' i, en el supòsit d'existir una demanda superior a l'oferida, acordar amb l'AE Badalonès un ordre de preferència segons les característiques dels sol·licitants.

05

Cinquena. Sobre la durada de l'acord, aquesta és de cinc anys, si bé s'apunta que podrà prorrogar-se tàcitament cada any. Indica que l'AE Badalonès 'tindrà dret d'adjudicació preferent davant tercers en igualtat de condicions'.